• به گالري نقاشي ستاره سهيل خوش آمديد .کليه تابلوها با قاب تحويل داده ميشود.

ازسال 1386 بطور مداوم شروع به نقاشي در سبکهاي مدرن و رئال نمودم و از بازي با رنگها لذت ميبرم.تا کنون موفق به برگزاري سه گالري بودم که با استقبال زياد روبرو شدم-.و اکنون با نمايش کارهايم در اين سايت اميد است رضايت شما عزيزان هم جلب کنم